AVVIKLING AV DRIFT I SIVIL-SARAS EVENTYRBARNEHAGE SA

Det er med stor sorg vi ser oss nødt til å melde at vi etter all sannsynlighet vil bli nødt til å legge ned driften i Sivil-Saras Eventyrbarnehage SA fra august 2021. Vi vet hvor viktig barnehagen er for grenda på Strømmen, og vi forstår at dette føles opprivende og vanskelig for mange. Dette er ingen lett avgjørelse å ta, og vi har jobbet hardt over flere år for å forsøke å unngå å komme i denne situasjonen.

Det er tungtveiende årsaker både faglig og økonomisk som ligger bak denne avgjørelsen. Vårt fokus er hva som er best for barna, både de som allerede går i barnehagen, men også de som eventuelt skulle ha startet i løpet av vinteren. Det er ikke det beste for barna å måtte bytte barnehage på kort varsel, og det er heller ikke mulig å gi et godt nok pedagogisk tilbud i forhold til barnehageloven og rammeplanen for barnehager med få ansatte og en svært liten gruppe barn. Få ansatte gir et svært lite fagmiljø, og faglig utvikling er utrolig viktig for å kunne gi et pedagogisk tilbud av god kvalitet.

 

Når det gjelder det økonomiske har barnehagen hatt økonomiske utfordringer med underskudd de siste to årene på grunn av nedgang i antall barn. Vi har vært heldige og sluppet unna oppsigelser som følge av overbemanning, da naturlige avganger ved bytte av jobb og annet har løst dette. Det er strenge regler som skal følges i forhold til bemanning: 6 plasser per ansatt, 14 plasser per pedagog og styrer kan ikke telle som pedagog når hun er på kontoret. Barn under 3 år teller to plasser, og gir omtrent dobbelt så mye tilskudd som barn over 3 år. Tilskuddet beregnes ut ifra hvor mange barn som går i barnehagen 15.august og 15.desember. Det er derfor helt nødvendig å ha så mange barn per ansatt som mulig for at dette skal være gjennomførbart økonomisk. Den aller største utgiftsposten til barnehagen er logisk nok personalkostnader, og med de reglene som er gir det oss svært lite rom for å endre sammensetningen av ansatte. Fra august i år har vi 9 plasser vi får tilskudd for, dette er ikke nok til å dekke opp de tre ansatte som skal være der fra høsten. Vi går derfor et betydelig underskudd i møte i 2020. Barnehagen har noe oppsparte midler som kan dekke inn dette, men det er ingen tvil om at det vil være tomt innen vi når neste høst. Det betyr at vi ikke kan ansette flere før vi får inn flere barn, og disse må da ha søkt, fått tilbud og takket ja til plass innen 15.august som er telledatoen for tilskuddet barnehagen får på høsten. I tillegg til den bemanningen som er i dag må det inn en styrer, og dersom det blir over 14 plasser må det også inn en pedagog til. Da er det fort snakk om at det må inn 3-4 barn under 3 år, altså 6-8 plasser. I tillegg må det inn 8-10 plasser innen 15.august 2021 for at det skal være mulig å drive videre etter det kommende barnehageåret.

 

Det har vært ytret meninger om at en avvikling av barnehagen kommer som følge av vond vilje fra kommunen. Dette er overhodet ikke basert på fakta. Alvdal Kommune har ikke vært annet enn svært velvillige overfor den eneste private barnehagen i kommunen, og vi har hatt et svært godt samarbeid hele veien. De er helt nødt til å forholde seg til de samme lover og regler som alle barnehager må forholde seg til, og det er ikke rom for hverken tolkning eller fleksibilitet her. Dersom kommunen ønsker å gjøre seg vanskelig ville det vært lett for dem å gjøre dette ved mange anledninger tidligere. Personalet i Sivil-Sara har hatt et tett samarbeid med de kommunale barnehagene gjennom felles prosjekter rundt kompetanseheving de siste ti årene.

 

De siste 4 årene har manglende søknader om barnehageplass vært et tema på både styremøter, personalmøter og foreldrelagsmøter. Vi har jobbet mye med markedsføring mot småbarnsforeldre, hatt åpen dag, laget brosjyrer og vært aktive i media for å vise frem alt det bra som finnes i Sivil-Sara. Gjennom høsten og vinteren dette barnehageåret frem mot opptak 1.mars, leide vi inn hjelp til markedsføring via siden vår på Facebook. Det kom ingen nye søkere som følge av denne innsatsen.

 

Grunnlaget for videre drift må ta utgangspunkt i innkomne søknader og de barna som går i barnehagen per dags dato, og per nå er det ingen ting som tyder på at dette vil endre seg vesentlig til neste høst. Styrets, foreldrenes og de ansattes fokus vil derfor være på å gjøre det barnehageåret som kommer til et knallbra år for de barna som nå går i barnehagen, slik at skolestarterne får en fin overgang til skolen, og de resterende barna får en god overgang til sin nye barnehage. Når det gjelder de barna som ønsker å starte i barnehagen til høsten er det kun innkomne søknader vi kan forholde oss til, og når sannsynligheten for nedleggelse er så stor som den er vil vi absolutt ikke anbefale en ettåring å starte i en barnehage for så å måtte begynne på nytt i ny barnehage bare noen måneder senere. Nå ønsker vi oss ro rundt barnehagen for barnas beste. De er ikke tjent med hverken foreldre eller ansatte som opplever det som stressende og vanskelig å være i barnehagen.

 

På vegne av styret, foreldrelaget og de ansatte i Sivil-Saras Eventyrbarnehage SA

 

Cecilie Andersen

Daglig leder/ Styrer

 

Dersom det skulle være behov for videre opplysninger eller spørsmål bes det om å ta kontakt med daglig leder. Tlf: 48 11 06 98 eller epost post@sivil-sara.no